Sökning: "expertise"

Visar resultat 1 - 5 av 372 avhandlingar innehållade ordet expertise.

 1. 1. Experience and Expertise in Conference Interpreting : An investigation of Swedish conference interpreters

  Författare :Elisabet Tiselius; Birgitta Englund Dimitrova; Kenneth Hyltenstam; Åse Johnsen; Gun-Viol Vik; Ricardo Muñoz Martín; Norge Universitetet i Bergen Institutt for Fremmedspråk; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interpreting; translation; interpreting studies; translation studies; expertise; cognitive processes; tolkning; översättning; översättningsvetenskap; expertkunnande; kognitiva processer; översättningsvetenskap; Translation Studies;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker tolkningsprocessen och tolkprodukten hos konferenstolkar med olika lång tolkerfarenhet. Detta görs utifrån expertteorin (jmf Ericsson, Charness och Hoffman 2007) tillämpad på tolkning. LÄS MER

 2. 2. Co-constructing Expertise : Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Författare :Monika Hattinger; Lars Svensson; Maria Spante; Lennart Malmsköld; Kristina M. Eriksson; Linn Gustavsson Christiernin; Anita Mirijamdotter; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 3. 3. Den gränslösa hälsan : Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Författare :Annika Berg; Karin Johannisson; Jenny Beckman; Roger Qvarsell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; public health; mother and child healthcare; social medicine; family policy; healthcare administration; international health; development aid; family planning; population; policy transfer; governmentality; gender; expertise; Sweden; India; Travancore-Cochin; Kerala; Ghana; World Health Organization; Signe Höjer; Axel Höjer; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mutual life project of Signe (1896-1988) and Axel Höjer (1890-1974), a married couple who were key actors in the construction of the Swedish welfare state. It emphasises the ways in which they went about asserting a special public health expertise in different contexts. LÄS MER

 4. 4. Att beräkna det goda samhället : Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 5. 5. Usability Evaluation of Medical Technology: Investigating the Effect of User Background and Users' Expertise

  Författare :Yuanhua Liu; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; usability test; expertise; test subjects; medical interface; novice-expert; user background; Cognitive Walkthrough; usability evaluation;

  Sammanfattning : Medical devices play a major role in diagnosis and therapeutics in the healthcare systems. The basic features of medical devices concern safety and efficient clinical performance. Nowadays, usability evaluation is an important part of the design process of medical devices. LÄS MER