Sökning: "Åse Johnsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åse Johnsen.

  1. 1. Experience and Expertise in Conference Interpreting : An investigation of Swedish conference interpreters

    Författare :Elisabet Tiselius; Birgitta Englund Dimitrova; Kenneth Hyltenstam; Åse Johnsen; Gun-Viol Vik; Ricardo Muñoz Martín; Norge Universitetet i Bergen Institutt for Fremmedspråk; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interpreting; translation; interpreting studies; translation studies; expertise; cognitive processes; tolkning; översättning; översättningsvetenskap; expertkunnande; kognitiva processer; Translation Studies; översättningsvetenskap;

    Sammanfattning : Avhandlingen undersöker tolkningsprocessen och tolkprodukten hos konferenstolkar med olika lång tolkerfarenhet. Detta görs utifrån expertteorin (jmf Ericsson, Charness och Hoffman 2007) tillämpad på tolkning. LÄS MER