Sökning: "samhällsekonomisk analys"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden samhällsekonomisk analys.

 1. 1. Infrastrukturinvesteringars miljöpåverkan : en ekonomisk analys

  Författare :Stefan Grudemo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Det allmänna syftet med ovanstående publikationer är att värdera, främst med hjälp av Contingent Valuation Method (CVM), olika infrastrukturinvesteringars miljöpåverkan. Bilagorna 4 och 5 skiljer sig dock från de övriga eftersom deras syfte är att ge ett historiskt perspektiv på vägutbyggnader, och undersöka väginvesteringars ekonomiska livslängd efter andra världskriget. LÄS MER

 2. 2. Att beräkna det goda samhället : Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 3. 3. Methods for Capacity Allocation in Deregulated Railway Markets

  Författare :Abderrahman Ait Ali; Jonas Eliasson; Anders Peterson; Maria Börjesson; Yves Crozet; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; railway capacity; capacity allocation; train timetable; cost benefit analysis; deregulated market; spårkapacitet; kapacitetstilldelning; tågtidtabell; samhällsekonomisk analys; avreglerad marknad;

  Sammanfattning : Faced with increasing challenges, railways around Europe have recently undergone major reforms aiming to improve the efficiency and competitiveness of the railway sector. New market structures such as vertical separation, deregulation and open access can allow for reduced public expenditures, increased market competition, and more efficient railway systems. LÄS MER

 4. 4. Impact of dependencies in risk assessments of power distribution systems

  Författare :Karin Alvehag; Lennart Söder; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical engineering; Elektroteknik;

  Sammanfattning :  Society has become increasingly dependent on electricity, so power system reliability is of crucial importance. However, while underinvestment leads to an unacceptable number of power outages, overinvestment will result in costs that are too high for society. The challenge is to find a socioeconomically adequate level of risk. LÄS MER