Sökning: "samproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet samproduktion.

 1. 1. From Shrieks to Technical Reports : technology, disability and political processes in building Athens metro

  Författare :Vasilis Galis; Jane Summerton; Jonas Anshelm; Ingunn Moser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. LÄS MER

 2. 2. Motsättningarnas museum : Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013

  Författare :Tintin Hodén; Roger Qvarsell; Magdalena Hillström; Bodil Axelsson; Thordis Arrhenius; Jenny Sjöholm; Hans Hayden; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Moderna Museet; Art museum; Museum ideals; Co-production; Public debate; Daily press; Cultural policy; Modernism; Contemporary Art; Moderna museet; konstmuseum; museiideal; samproduktion; offentlig debatt; dagspress; kulturpolitik; modernism; samtidskonst;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the art museum’s societal function has been constructed in the Swedish public debate. The dissertation shows that the cultural section of the daily press is, and has been, a forum where actors exchange opinions about art museums, and where notions on the art museums’ functions are co-produced. LÄS MER

 3. 3. Den biologiska vändningen : Biologi och skogsvård, 1900-1940

  Författare :Jimmy Jönsson; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Biologihistoria; Gränsdragningsarbete; Samproduktion; Skogshistoria; Sociotekniska föreställningar; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att beräkna det goda samhället : Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 5. 5. Verkstadsindustrins tjänstefiering : en explorativ resa i det nya affärslandskapet

  Författare :Martin Fransson; Per Norling; Christian Berggren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I läroböcker och managementlitteratur hävdas att industrins erbjudanden får ett allt större tjänsteinnehåll. Kunskapen om hur denna ”tjänstefiering” tar sig uttryck är emellertid begränsad. LÄS MER