Sökning: "co-production"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet co-production.

 1. 1. Performing Co-production : On the logic and practice of shopping at IKEA

  Författare :Frida Andersson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; performativity; IKEA; experiential retailing; consumer studies; branding; materiality; shopping; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : Contemporary western society has often been described as a “consumer society” in relation to the producer oriented form that characterised the industrial society. While consumer habits used to be seen as a reflection of a person’s occupational status or place in a stable societal hierarchy, it has now become recognised as a practice through which people’s identity and status is partially defined by the choices they make as consumers. LÄS MER

 2. 2. Trängsel i välfärdsstaten Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Nordström; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fysisk riksplanering; land-use; knowledge production; spatial planning; co-production; regional development; 1960s; 1970s; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with knowledge production and governance of land-use. Its main focus is the development of the National Land-use Plan (fysisk riksplanering) in Sweden between 1965 and 1979. LÄS MER

 3. 3. Att beräkna det goda samhället Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Thoresson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics; Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 4. 4. Nederländska bilderböcker blir svenska En multimodal översättningsanalys

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sara Van Meerbergen; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; translation studies; Dutch and Flemish picture books; co-production; Dick Bruna; multimodality; social semiotics; systemic functional linguistics; images of children; interactive potential; meaning potential; referential interplay; plausible reading paths; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Dutch language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Nederländska; Dutch; nederländska;

  Sammanfattning : This thesis considers the translation of Dutch and Flemish picture books into Swedish from 1995 to 2006. The main aim of the thesis is to study what meaning the notion translation takes on where picture books are concerned and how the translation practice for picture books is influenced by international co-productions. LÄS MER

 5. 5. Communicative Interfaces for Planning - Social learning in participatory local networks in a Swedish context

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lisa Bomble; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; narrative; co-production; network; communication; societal planning;

  Sammanfattning : Swedish municipalities connect participation strategies to objectives concerning sustainable development, as we all need to be part of the solution when it comes to climate change and resource scarcity. The mandatory participatory meetings in municipal planning are criticized for being slow and inefficient and alternative, parallel methods of participation are called for. LÄS MER