Sökning: "diana berthen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden diana berthen.

 1. 1. Förberedelse för särskildhet Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Diana Berthén; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 2. 2. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn En deltagarorienterad studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Olsson; Diana Berthén; Gun-Marie Wetso; Mara Westling Allodi; Lars Holmstrand; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER

 3. 3. Läsutveckling under mellan- och högstadiet En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER