Sökning: "middle school"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden middle school.

 1. 1. School Choice, School Performance and School Segregation : Institutions and Design

  Författare :Dany Kessel; Jonas Vlachos; Roine Vestman; Hessel Oosterbeek; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School choice; school segregation; school performance; priority structures; information; gender; competition; experiment; house prices; housing wealth; consumption; house price elasticity; marginal propensity to consume; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained chapters. The first chapter, Are Parents Uninformed? – The Impact of School Performance Information on School Choice Behavior and Student Assignment, is co-authored by Elsisabet Olme. We investigate the effects of school performance information on school choice behavior and student assignment. LÄS MER

 2. 2. Att lära historia i mellanstadiet : Undervisningsresurser och elevtexter i ett medeltidstema

  Författare :Susanne Staf; Hans Strand; Charlotte Engblom; Jenny Wiksten Folkeryd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history; narrative texts; semiotic resources; Middle school; textbooks; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the conditions surrounding young students’ text production in the subject of History. The study, which was performed within a class in grade 4, describes a project where the students produced individual books about the Middle Ages. LÄS MER

 3. 3. Representationer av tal i bråkform : En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

  Författare :Cecilia Sveider; Joakim Samuelsson; Jonas Hallström; Angelica Kullberg; Yvonne Liljekvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classroom; representations; fractions; variation theory; mathematics education; middle school; matematikklassrum; representationer; tal i bråkform; variationsteori; matematikdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. LÄS MER

 4. 4. Läsutveckling under mellan- och högstadiet : En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska : Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are con-sidered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER