Sökning: "special school"

Visar resultat 1 - 5 av 328 avhandlingar innehållade orden special school.

 1. 1. Support and Resistance : Ambivalence in Special Education

  Författare :Mara Westling Allodi; Ulla Lahtinen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; comprehensive school; disability; psychosocial environment; self-concept; special education; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : Support and Resistance discusses the interaction between pupils of different abilities and the school organisation. The dissertation has its point of departure in the views of pupils, both those with special support and their classmates. It outlines how school is – and how it should be – in the views of schoolchildren. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 3. 3. Trustful Relationships and School Development

  Författare :Ulf Jederlund; Rune Hausstätter; Tatjana von Rosen; Pär Larsson; Roald A. Øien; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; school development; collective learning; relational competence; relational pedagogy; teacher-student relationship quality; student self-efficacy; school trust; tillit; skolutveckling; kollektivt lärande; relationskompetens; relationell pedagogik; lärar-elevrelationer; elevers självtillit i skolan; skoltillit; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : Methods other than averages from national tests, grades and levels of eligibility for higher education to evaluate the quality of education and school development are called for. In this dissertation is examined how a conscious effort to develop trustful relationships and mutual interaction among all actors in schools may contribute to increased well-being, community and strengthened learning processes for both students and teachers. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare i tanke och i handling : en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 5. 5. Kategorisering av barns "problem" i skolans värld : En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89

  Författare :Christina Hellblom-Thibblin; Sverker Lindblad; Ulf Olsson; Lise Vislie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; categorization in school; ill-health of children; children’s health problems; diagnosis in school; children’s differences; ”exceptional” children; pupil care; school health services; children with special educational needs; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze the categorization of children’s “problems” in comprehensive schools and the context in which the categorization is performed and used. A central question is: How are the children’s “problems” defined and formulated in the annual reports of the school health services for the school years 1944/45 to 1988/89? “Problems” in this context are illnesses, functional disabilities and other characteristics associated with what is perceived as the physical, psychical and social ill-health of a child. LÄS MER