Sökning: "reading development"

Visar resultat 1 - 5 av 252 avhandlingar innehållade orden reading development.

 1. 1. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information, International Adult Literacy Survey

  Författare :Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska : Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are con-sidered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER

 3. 3. Läsande flickor : Läspolitik och det genomlysta subjektet

  Författare :Sara Andersson; Mats Börjesson; Magnus Öhrn; Jutta Ahlbeck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; girls; reading; Foucault; genealogy; history; event; dispositif; subjectivity; discourse analysis; citizenship; reading surveys; PISA; PIRLS; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The dissertation explores the multiple shapes of ‘the reading girl’ and how this subject is constructed in reading surveys and assessments during the 1900s and early 2000s. The analysis focuses on mapping the subject's historical constitution by defining specific historical events that have been important in shaping the reading girl as a subject. LÄS MER

 4. 4. Läsutveckling under mellan- och högstadiet : En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER

 5. 5. Signs for Developing Reading : Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Författare :Emil Holmer; Mikael Heimann; Mary Rudner; Ruth Campbell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER