Sökning: "matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet matematikundervisning.

 1. 1. Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv

  Författare :Richard Wester; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Elevperspektiv på undervisning; Förändring av undervisning; Hinder; Motstånd; Klassrumsnormer; Sociala normer; Socio-matematiska normer; Matematikundervisning; Skolmatematik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersökte elevers perspektiv på när läraren aktivt försökt att förändra undervisningen enligt riktlinjer som föreslagits av Skolverket. Analys av elevernas perspektiv ger tillgång till information som kan fördjupa förståelsen om vad som behövs ifall man ska lyckas med ett förändringsarbete av undervisningspraktiken. LÄS MER

 2. 2. Allt har förändrats och allt är sig likt : En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Berit Askling; Ole Björkqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school mathematics; arguments for mathematics; mathematics teaching; compulsory school; mathematics teacher; teacher education; novice teacher; skolämnet matematik; argument för matematik; matematikundervisning; grundskola; matematiklärare; lärarutbildning; nyutbildad lärare; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera argument för matematik i grundskolan och att förstå varför och hur de officiella argumenten förändras, från de argument som återfinns i styrdokument till de argument som förs fram av undervisande matematiklärare. En utgångspunkt är att skolmatematikens villkor och verklighet kan beskrivas genom analys av officiella argument och av lärarstudenters och lärares personliga argument för matematik i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans matematikundervisning

  Författare :Eva Norén; Astrid Pettersson; Torbjörn Tambour; Paola Valero; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multilingual mathematics classrooms; discourse; Swedishness; agency; identities; foreground; ethnography; socio-political; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze practices in multilingual mathematics classrooms in compulsory school in Sweden. By using ethnographic methods, mainly participant observation, data were collected in a number of multilingual mathematics classrooms in suburban areas of a major city. LÄS MER

 4. 4. Om matematikundervisning - innehåll, innebörd och tillämpning : en explorativ studie av matematikundervisning inom kommunal vuxenutbildning och på grundskolans högstadium belyst ur elev- och lärarperspektiv

  Författare :Anna Löthman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER