Sökning: "affordance"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet affordance.

 1. 1. Learning Physics through Transduction : A Social Semiotic Approach

  Författare :Trevor Stanton Volkwyn; John Airey; Bor Gregorcic; Cedric Linder; David Brookes; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Introductory physics; transduction; interactive engagement; social semiotics; representational competence; probeware; mathematical tools; 1-D kinematics; coordinate systems; magnetic field; pedagogical affordance; disciplinary affordance; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis details the introduction of the theoretical distinction between transformation and transduction to Physics Education Research. Transformation refers to the movement of meaning between semiotic resources within the same semiotic system (e.g. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

  Författare :Åsa Delblanc; Jan Håkansson; Helena Ackesjö; Anette Sandberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affordance; aktionsforskning; forskningscirklar; föräldrasamarbete; flerspråkighet; förskola; möjligheter; praktik; sociokulturellt perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgåttf rån förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och erfarenheter. Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den. LÄS MER

 3. 3. Kamratsamspel på småbarnsavdelningar

  Författare :Elin Michélsen; Birgitta Qvarsell; Gunvor Løkken; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddler; peer; interaction; affordance; children’s culture; peer socialization; affects; co-construction; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the interaction that occurs among one- and two-year-olds in preschool. Today there are many toddlers in Swedish preschools but few Swedish studies of the interaction among children of this preschool age. LÄS MER

 4. 4. Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning

  Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Marie Öberg; Karin Hedström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; sensemaking; materiality; affordance; krisledning; meningsskapande; materialitet; affordans;

  Sammanfattning : Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2. Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. LÄS MER

 5. 5. Effects of Art and Design on Orientation in Healthcare Architecture : A study of wayfinding and wayshowing in a Swedish hospital setting

  Författare :Muna Ibrahim; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; health-care architecture; hospital design; interior design; public art; wayfinding; orientation; affordance; familiarity; wayshowing; heterogeneity; temporality;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of interior design elements, especially artwork, in way-searchers’ wayfinding and orientation in hospital environments. The thesis considers the way-searcher’s background and the impact of cultural belonging, occupation, memories, aesthetic preferences, and language, and the influence that such factors might have on the perception of the hospital environment and its guiding elements. LÄS MER