Sökning: "Lena-Marie Öberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena-Marie Öberg.

  1. 1. Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning

    Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Marie Öberg; Karin Hedström; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; sensemaking; materiality; affordance; krisledning; meningsskapande; materialitet; affordans;

    Sammanfattning : Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2. Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. LÄS MER