Sökning: "affordans"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet affordans.

 1. 1. Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning

  Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Marie Öberg; Karin Hedström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; sensemaking; materiality; affordance; krisledning; meningsskapande; materialitet; affordans;

  Sammanfattning : Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2. Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. LÄS MER

 2. 2. Fiktion genom två medier : En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell "Pälsen" och dess adaption till film

  Författare :Simon Wessbo; Bengt-Göran Martinsson; Therese Örnberg Berglund; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Litteraturreception; Filmreception; Litteraturdidaktik; Medieekologi; Medielandskap; Multimodalitet; Affordans; Intrigreception; Inferenser; Litteraturundervisning; Gymnasieskola; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med detaljerad kunskap om gymnasieelevers meningsskapande utifrån fiktion från olika medier, i detta fall skönlitteratur i form av en tryckt novell och en novellfilm som är en adaption av novellen. Fyra mediala förutsättningar iscensätts där skönlitteratur och film används, för att undersöka hur gymnasieungdomar skapar mening om skönlitteratur och film och vilka didaktiska konsekvenser detta får. LÄS MER