Sökning: "Social relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 1607 avhandlingar innehållade orden Social relationships.

 1. 1. Med relationen som redskap? : Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 2. 2. Longing to belong : deaf and hard of hearing young adults’ social interaction, social relationships, and identity

  Författare :Sylvia Olsson; Munir Dag; Christian Kullberg; Carin Roos; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis gives an insight about the impact of hearing loss on young adults as they function in daily life. Young adults with hearing loss included in the thesis can convey a very central perspective that can have an impact on a change in interventions and treatment in school life, working life and even in their leisure time. LÄS MER

 3. 3. Active and healthy ageing in Europe : significance of social relationships

  Författare :Septi Kurnia Lestari; Nawi Ng; Xavier de Luna; Malin Eriksson; Mikael Rostila; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older population; ageing; social relationships; social support; social participation; social contact; quality of life; frailty; panel data; latent class analysis; growth model; multilevel logistic regression; pandemic; Europe; SHARE; äldre befolkning; åldrande; sociala relationer; socialt stöd; socialt deltagande; sociala kontakter; livskvalitet; åldersskörhet; paneldata; latent klassanalys; tillväxtmodell; flernivålogistisk regression; pandemi; Europa; SHARE; epidemiologi; Epidemiology; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Social relationships have important roles in achieving active and healthy ageing. Social relationships are dynamic across the life course. A myriad of contextual and individual (e.g. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänsten och familjen : socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet

  Författare :Ahmet Gümüscü; Evelyn Khoo; Lennart Nygren; Sven Trygged; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; complex needs; complexity; family-based social work; social services; social workers; Sweden; focus groups; vignettes;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse how social workers in Swedish social services define “family” and handle complexity when they work with families, and especially “families with complex needs” as the target of their interventions. Whereas families with complex needs can be understood to involve one or more family members having two or more simultaneously occurring needs or problems (e. LÄS MER

 5. 5. Utsatthetens röster

  Författare :Zulmir Becevic; Karin Osvaldsson; Philip Lalander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER