Sökning: "Karin Osvaldsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Osvaldsson.

  1. 1. Talking trouble : Institutionality and Identity in a Youth detention Home

    Detta är en avhandling från Linköping : Dept. of Child Studies

    Författare :Karin Osvaldsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment talk; social identity; institutionality; discursive practice; youth detention home; särskilda ungdomshem; samtalsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This study explores talk, and what talking may amount to, in terms of social organization. It was carried out in a Swedish Youth Detention Home specializing in assessments. The analyses draw on conversational data from multiparty conferences, so-called network meetings, involving the assessment of ten girls/young women. LÄS MER