Sökning: "Carin Roos"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Carin Roos.

 1. 1. Skriftspråkande döva barn : En studie om skriftspråkligt lärande i förskola och tidiga skolår

  Författare :Carin Roos; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy; Specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skriftspråkande döva barn : en studie om skriftspråkligt lärande i förskola och skola

  Författare :Carin Roos; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 3. 3. Signs of Acquiring Bimodal Bilingualism Differently : A Longitudinal Case Study of Mediating a Deaf and a Hearing Twin in a Deaf Family

  Författare :Emelie Cramér-Wolrath; Lise Roll-Pettersson; Eva Heimdahl-Mattson; Carin Roos; Marilyn Sass-Lehrer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bimodal bilingual acquisition; Swedish Sign Language; spoken Swedish; case study; longitudinal; sociocultural; mediation; interactional; twins; different hearing statuses; cochlear implant; tillägnande av bimodal bilingualitet; tvåspråkighet; svenskt teckenspråk; talad svenska; fallstudie; longitudinell; sociokulturell; mediering; interaktion; tvilling; hörselstatus; cochlea implantat; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation based on a case study explores the acquisition and the guidance of Swedish Sign Language and spoken Swedish over a span of seven years. Interactions between a pair of fraternal twins, one deaf and one hearing, and their Deaf[1] family were video-observed within the home setting. LÄS MER

 4. 4. Stepping out of the shadows of colonialism to the beat of the drum : The meaning of music for five First Nations children with autism in British Columbia, Canada

  Författare :Anne Lindblom; Hannu Räty; Tero Timonen; Grace Iarocci; Carin Roos; Elina Kontu; University of Eastern Finland; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; First Nations; Autism; Music; Indigenist research methodologies; Inclusion; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This dissertation set out to examine the meaning of music for First Nations childrenwith autism in BC, Canada. The research questions addressed were: How can thediagnosis of ASD be seen through a First Nations lens? How do the First Nationschildren with ASD use music? In which ways is music used in different domains?In which ways is music used to facilitate inclusion? How is traditional music used?The dissertation is based on four original articles that span over the issues of under-detection of autism among First Nations children in BC, ethnographic fieldwork,and the paradigmatic shift to Indigenist research methodologies, the role of music insocial inclusion and a First Nations lens on autism, the use of Indigenous music withFirst Nations children with autism, put in context with First Nations children’s rights. LÄS MER

 5. 5. "Det gäller att hitta nyckeln..." : Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

  Författare :Jari Linikko; Jane Brodin; Carin Roos; Magnus Tideman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special school; deaf; inclusion; teacher; multiple disabilities; activity theory; specialskola; dövhet; inkludering; lärare; flerfunktionsnedsättning; verksamhetsteori; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that are reflected in teachers' statements about the education of pupils in need of special support at the government-run special schools in Sweden, especially from the perspective of inclusion. The contradictions are explored using Engeström’s model of Activity Systems. LÄS MER