Sökning: "social worker-client relationship"

Hittade 1 avhandling innehållade orden social worker-client relationship.

  1. 1. Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

    Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER