Sökning: "20th century"

Visar resultat 1 - 5 av 586 avhandlingar innehållade orden 20th century.

 1. 1. Hope and rust Reinterpreting the industrial place in the late 20th century

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna Storm; KTH.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology and industry; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknik- och industrihistoria; industrial history; history of technology; cultural history; industrial heritage; hermeneutics; museology; Sweden; Avesta; Ironbridge; Duisburg; 20th century; reuse; place; materiality; authenticity;

  Sammanfattning : Industrial society has changed thoroughly during the last half a century. In many Western cities and towns, new patterns of production and consumption entailed that centrally located industrial areas became redundant. The once lively workplace and urban core became silent and abandoned, gradually falling into decay. LÄS MER

 2. 2. Requiem for a constitution : constitutionalism and political culture in early 20th century Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus Enzell; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constitutional law; History; 20th century; Sweden; Konstitutionalism; historia; Sverige; 1914-1918 första världskriget ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Language of English Newspaper Editorials from a 20th-Century Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Westin; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; 20th-century English; corpus linguistics; diachronic studies; dimensions of variation; editorials; newspapers; textual dimensions; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : This work is a corpus-based study of the language of English up-market ("quality") newspaper editorials, covering the period 1900-1993. CENE, the Corpus of English Newspaper Editorials, was compiled for the purposes of this study and comprises editorials from the Daily Telegraph, the Guardian, and The Times chosen to represent periods at ten-year intervals. LÄS MER

 4. 4. Gift and Exchange in the Reciprocal Regime of the Miskito on the Atlantic Coast of Nicaragua, 20th Century

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christopher Kindblad; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; Miskito; Nicaragua; Economy; Exchange; History; 20th century; analogic code; digital code; tragedy of the commons; egalitarian norms; entrepreneurship; symbolic transformations; long-term gift; short-term exchange; reciprocal regime; Tasbapauni; paradox; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en historisk-komparativ analys av en konflikt som har uppstått i Miskito's ekonomiska system under 1900-talet avseende exploateringen av kommunalt ägda resurser. Studien är baserad på empiriskt material insamlat i en Miskito/Creole by på Atlantkusten i Nicaragua på 1990-talet. LÄS MER

 5. 5. Det våras för journalisten Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga biblioteket

  Författare :Johan Jarlbrink; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; cultural history;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER