Sökning: "Kristina Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Kristina Gustafsson.

 1. 1. Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet & förhandling

  Författare :Kristina Gustafsson; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; conflict of values; ethics of honour; ethics of justice; hegemony; immigrant; Jönköping; Liberalism; Muslim Independent School; politics of diversity; Swedish education; politics of recognition; etnologi; Kulturantropologi; ethnology; Cultural anthropology; culture;

  Sammanfattning : The study is about a conflict concerning a Muslim Independent School in Jönköping. Based on fieldwork carried out on the Muslim Independent School and one of the local authority´s comprehensive schools - which included fifteen interviews and a comprehensive collection of newspaper articles and reports - I have problemised the relationship between the different groups in the local community and who had the preferential right of intepretation with regard to school, upbringing and values. LÄS MER

 2. 2. Muslimsk skola, svenska villkor : Konflikt, identitet och förhandling

  Författare :Kristina Gustafsson; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; conflict of values; culture; ethichs of honour; ethics of justice; hegemony; immigrant; muslim independent school; politics of diversity; Swedish education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv : Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

  Författare :Birgit Gustafsson; Magnus Österholm; Frode Rønning; Kristina Juter; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Algebrasvårigheter; Transformationer; Lärares frågor; Elevperspektiv; Lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats;- Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer?- Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas?- Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer?Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor. LÄS MER

 4. 4. Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse. Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 5. 5. Socialt lärande i fritidshemmet : En intervjustudie med fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer

  Författare :Kristina Jonsson; Anette Sandberg; Anne Lillvist; Martina Norling; Jan Gustafsson-Nyckel; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidshem; socialt lärande; fritidshemspersonal; rektorer; Bronfenbrenner; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate social learning in the Swedish school-age educare (SAEC), based on the descriptions of the SAEC staff and SAEC principals. The results are based on two sub-studies. Sub-study 1 was conducted with SAEC staff, with a total of 21 persons divided into four groups. LÄS MER