Sökning: "Frode Rønning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Frode Rønning.

 1. 1. Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv : Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

  Författare :Birgit Gustafsson; Magnus Österholm; Frode Rønning; Kristina Juter; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Algebrasvårigheter; Transformationer; Lärares frågor; Elevperspektiv; Lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats;- Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer?- Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas?- Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer?Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. Med uppgift att lära : om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Författare :Jonas Jäder; Johan Lithner; Mathias Norqvist; Anna Teledahl; Frode Rønning; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Task; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning och självreglerat lärande : vad behöver vi för att få det att hända?

  Författare :Charlotta Vingsle; Torulf Palm; Bergqvist Tomas; Frode Rønning; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; formative assessment; assessment for learning; self-regulated learning; teacher knowledge; mathematics education; formativ bedömning; bedömning för lärande; självreglerat lärande; lärares kunskap; matematikdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Previous research has shown that substantial learning gains are possible when formative assessment and support for students’ development of self-regulated learning skills are implemented in classroom practice. Such implementation is not straightforward and there is a need for both further understanding of the knowledge and skills teachers require to practice formative assessment, and further insights into how different characteristics of ordinary teaching practices support students’ in becoming proficient self-regulated learners. LÄS MER