Sökning: "samspel elever"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden samspel elever.

 1. 1. Samspel på jämlika och ojämlika villkor : om lindrigt utvecklingsstörda skolbarns relationer till kamrater

  Författare :Irene Nordström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elever med särskilda behov; sociala förhållanden; Barn med utvecklingsstörning; Personer med psykisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Social Class in Science Class

  Författare :Anna Jobér; Malmö högskola; []
  Nyckelord :social class; science classroom; students; teacher; laboratory work; group work; dialogues; Bourdieu; Bernstein; hidden negotiations; colliding codes; social discourse; processes; social klass; naturvetenskapliga klassrummet; elever; lärare; laborationer; grupparbete; kommunikation; Bourdieu; Bernstein; dolda förhandlingar; kolliderande koder; social diskurser och social processer;

  Sammanfattning : One of the most important aims of schooling is to give all children an equal education. Despite this, social differences continue to be reproduced in school. LÄS MER

 3. 3. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Författare :Britta Liljegren; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to formulate a theoretically and empirically based consultation model for psychologists in school contexts. Ideas and strategies are clarified so that they can be applied, evaluated, and further developed by other professionals. LÄS MER

 4. 4. Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

  Författare :Margareta Serder; Malmö högskola; []
  Nyckelord :kunskapskontroll; kunskapsprov; naturvetenskap; PISA; science education; test questions; collaborative work; sociocultural theory; scientific literacy; dialogicality; monologism; sociomaterial; epistemology;

  Sammanfattning : This thesis explores the standardized assessment of students’ scientific literacy by studying test items, frameworks and result reports from the international comparative study Programme for International Student Assessment, PISA. My research concerns the negative trend observed for Swedish students’ results in science reported in international comparisons since 2000. LÄS MER

 5. 5. "Detta ideliga mötande" : En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik

  Författare :Gunvie Möllås; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Reidun Tangen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school; national programmes; pupils in need of special support; special education; communicative relational perspective; communicative contexts; participation; communication; learning; mediated actions; mediational means; dramaturgical perspective; ethnography; gymnasieskola; nationella program; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; kommunikativa kontexter; delaktighet; kommunikation; lärande; medierad handling; medierande verktyg; dramaturgi; etnografi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Practically all pupils leaving the nine-year compulsory school continue their studies at the upper secondary school, which consequently faces the challenge of meeting the whole range of varying needs and conditions of students. Daily school practice is constituted by a number of communicative contexts, formal as well as informal. LÄS MER