Sökning: "rikets säkerhet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden rikets säkerhet.

 1. 1. För din och andras säkerhet Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Markus Naarttijärvi; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; constitutional law; proportionality; national security; intelligence; lawful interception; signals intelligence; surveillance; security; security service; Sweden; privacy; private life; ECHR; European convention; human rights; technology; technology neutrality; prevention; constitutional rights; juridik; rättsvetenskap; proportionalitet; konstitutionell rätt; rikets säkerhet; nationell säkerhet; säkerhet; underrättelseverksamhet; signalspaning; avlyssning; övervakning; internet; säkerhetspolisen; personlig integritet; privatliv; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; teknikneutralitet; prevention; konstitutionella rättigheter; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica- tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By examining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for performing proportionality tests is identified. LÄS MER

 2. 2. Övervakning för rikets säkerhet Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jenny Langkjaer; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; surveillance; national security; police; security police; security service; foreign citizens; alien control; political meetings; 1885-1922; Stockholm Criminal Investigation Department; Police Bureau; bureaucracy; surveillance creep; First World War; counter subversion; Social Democracy; Labor movement; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : During the 19th century the European states experienced a new kind of threat to their existence. The military threats from other countries were now accompanied by civilian threats that inspired mass protest, terrorism and other menaces to the established order. LÄS MER

 3. 3. Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Joachim Östlund; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; Humanities; State; Citizen; Brother; Subject; Fatherland; People; Religion; Community; Ethnicity; Nationalism; Nation; Moral order; Social imaginaries; Rhetoric; Mass medium; Public announcements; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : This study deals with questions about norm building and arguments for community in official royal rhetoric in the Swedish realm from 1660 to 1919. Every year, an intercession day proclamation issued by the King in Council (Kungl. Maj:ts böndagsplakat) was read out from pulpits across Sweden. LÄS MER