Sökning: "proportionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet proportionalitet.

 1. 1. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov : [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Författare :Louise Dane; Anna Kaldal; Jane Reichel; Rebecca Thorburn Stern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; utlänningslagen; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER

 4. 4. Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

  Författare :David Johansson; Håkan Andersson; Bengt Domeij; Marcus Norrgård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Damages; compensation; damage; economic harm; costs; loss; deterrence; prevention; actual damage; reasonable compensation; restitution; unfair profits; enforcement directive; IPRED; intellectual property; IPR; trademarks; patents; design; copyright; rightsholder; rightholder; infringement; negligence; unfair profits; proportionality; efficient; effective; implementation; Skadestånd; ersättning; skada; skador; kostnader; förlust; ekonomisk skada; reparation; prevention; intrångsgörarens vinst; skälig ersättning; immaterialrätt; immateriella rättigheter; varumärken; patent; mönster; design; upphovsrätt; varumärkesrätt; patenträtt; mönsterskydd; marknadsföring; sanktionsdirektivet; ipred; upphovsrättslagen; varumärkeslagen; patentlagen; mönsterskyddslagen; skadeståndslagen; adekvans; kausalitet; orsakssamband; bevisning; bevislättnad; bevislättnadsregeln; intrång; uppsåt; oaktsamhet; culpa; effektivitet; proportionalitet; implementering; införlivande; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Damages are the only remedy in the law of intellectual property (IP) through which rightsholders may recover compensation following an infringement of their rights. Because the intellectual property framework’s main goal is to protect rightsholders’ investments, one might believe that damages would serve an important role in the majority of infringement cases. LÄS MER

 5. 5. Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande

  Författare :Joakim Magnusson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :; förhållande; sammansatt storhet; par av storhetsvärden; proportion; proportionalitet; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt elever utvecklar sin förmåga att resonera proportionellt. Elevers förändrade förståelse för proportionella samband undersöks i relation till innehållets behandling under lektioner. LÄS MER