Sökning: "konstitutionell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden konstitutionell rätt.

 1. 1. Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt

  Författare :Katarina Fast Lappalainen; Karin Åhman; Teresa Simon Almendal; Janne Salminen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Retroactive; Retroactivity; Retrospective; Retrospectivity; Retroactive taxation; Retroactive tax law; Legitimate expectations; Principle of Equality; Principle of Proportionality; Abuse of law; Retroaktivitet; Retroaktiva effekter; Princip om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning; Retroaktiv skattelag; Retroaktiv beskattning; Berättigade förväntningar; Legitima förväntningar; Legitima förhoppningar; Likhetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Rättskraft; Rättsmissbruk; Förfarandemissbruk; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. LÄS MER

 2. 2. Svensk yttrandefrihet och internationell rätt : Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

  Författare :Mikael Ruotsi; Lotta Lerwall; Inger Österdahl; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constitutional law; Freedom of expression; Proportionality; International law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; Public International Law; Folkrätt;

  Sammanfattning : In Swedish constitutional law freedom of expression is protected by three discrete constitutional acts; the Instrument of Government (IG), the Freedom of the Press Act (FPA) and the Fundamental Law on Freedom of Expression (FLFE). The IG grants protection to freedom of expression on similar terms as article 10 of the ECHR, article 19 of the ICCPR and article 11 of the EU Charter. LÄS MER

 3. 3. Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Författare :Patrik Bremdal; Thomas Bull; Fredrik Sterzel; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kontroll; kontrollmakt; makt; riksdag; regering; demokrati; konstitutionsutskottet; KU; interpellationer; frågor; spörsmål; misstroende; misstroendeförklaring; ansvar; konstitutionell; Constitutional law; Konstitutionell rätt; Konstitutionell rätt; Constitutional Law;

  Sammanfattning : With power comes responsibility, which requires both information about actions taken by those in power, and mechanisms for effective accountability. The possibility for the elected representatives to review and take action against the government and its exercise of power is central in our constitution. LÄS MER

 4. 4. Sociala rättigheter i förändring : En konstitutionellrättslig studie

  Författare :Anna-Sara Lind; Thomas Professor; Thomas Docent; Markku Suksi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; sociala rättigheter; mänskliga rättigheter; välfärdsstat; Sen; medborgarskap; gemenskapsrätt; EU; FN; konventioner; mänsklig värdighet; Constitutional law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status and role of fundamental social rights in a Swedish context. The point of departure is Chapter 1, Article 2, para. LÄS MER

 5. 5. Domarrollen : Rättsregler, yrkeskultur och ideal

  Författare :Olof Ställvik; Thomas Bull; Shirin Ahlbäck Öberg; Kjell Åke Modéer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domare; domarroll; domstolar; judiciell självständighet; deprofessionalisering; professionsteori; mångvetenskaplig; rättskultur; intervjuer; domarideal; Constitutional law; Konstitutionell rätt; konstitutionell rätt; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning :   The role of judges has not previously been systematically analyzed in Swedish legal research. Rather, legal scholarship has focused on the role of courts as institutions in the legal system. This is despite the fact that legal education in Sweden is often said to be focused on the methods used by judges when dealing with cases. LÄS MER