Sökning: "Europakonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Europakonventionen.

 1. 1. Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en konstitutionell och arbetsrättslig studie

  Författare :Per Larsson; Claes Sandgren; Annamaria Westregård; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; whistleblowers; freedom of speech; European Convention on Human Rights; labour law; retaliation; trade secrets; visselblåsare; yttrandefrihet; Europakonventionen; arbetsrätt; repressalier; meddelarfrihet; kritikrätt; lojalitet; företagshemligheter; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to the knowledge on the protection of employees who report or disclose wrongdoings at work. To that end, different legal rules are analysed and discussed; the conflict and interaction between constitutional, European and labour law regulation is of particular interest. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; Social welfare law; Socialrätt; offentlig rätt; Public Law;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Assessing Capacity to Decide on Medical Treatment: On Human Rights and the Use of Medical Knowledge in the Laws of England, Russia and Sweden

  Författare :Yana Litins'ka; Anna-Sara Lind; Lena Wahlberg; Mette Hartlev; Offentlig rätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Legal capacity; Mental capacity; Decison-making capacity; Capacity assessment; Medical treatment; Consent; Refusal; Right to privacy; Right to life; Discrimination; Right to health; Disability; Decision-making; CRPD; ECHR; Human rights; Mental disorder; English law; Russian law; Swedish law; Somatic care; Psychiatric care; Medicinsk rätt; beslutsförmåga; beslutskompetens; samtycke; vägran; Psykiatrisk vård; Äldre; funktionshinder; Europakonventionen; konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; psykisk störning; Ryssland; England; Sverige; rätten till privatliv; Rätten till liv; Rätten till hälsa; Diskriminering; Komparativ rätt; Mänskliga rättigheter; vetenskap och beprövad erfarenhet; legal capacity; mental capacity; decision-making capacity; capacity assessment; medical treatment; consent; refusal; right to privacy; right to life; discrimination; right to health; disability; decision-making; human rights; mental disorder; somatic care; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : To provide a valid consent to – or refusal of – medical intervention, a patient must be legally capable to decide. This dissertation evaluates and compares when the assessment of mental abilities to refuse – or consent to – somatic medical intervention is required in England, Russia and Sweden, and what criteria must be applied to assess the ability to decide about somatic medical interventions in these legal orders. LÄS MER

 4. 4. För din och andras säkerhet : Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

  Författare :Markus Naarttijärvi; Per Bergling; Patrik Södergren; Petter Asp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; constitutional law; proportionality; national security; intelligence; lawful interception; signals intelligence; surveillance; security; security service; Sweden; privacy; private life; ECHR; European convention; human rights; technology; technology neutrality; prevention; constitutional rights; juridik; rättsvetenskap; proportionalitet; konstitutionell rätt; rikets säkerhet; nationell säkerhet; säkerhet; underrättelseverksamhet; signalspaning; avlyssning; övervakning; internet; säkerhetspolisen; personlig integritet; privatliv; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; teknikneutralitet; prevention; konstitutionella rättigheter; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica- tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By examining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for performing proportionality tests is identified. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet : En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Författare :Kavot Zillén; Lotta Lerwall; Elisabeth Rynning; Susanne Fransson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; abort; arbetsskyldighet; diskriminering; Europadomstolen; Europakonventionen; FN; god vård; regeringsformen; religions- och samvetsfrihet; rätten till hälsa; samvetsgrundad vägran; samvetsklausul; Svenska kyrkan; vårdvägran; värnpliktsvägran; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : The dissertation investigates health care professionals’ freedom of religion and belief. The overarching aim is to examine the rights or freedoms of health care personnel to work in accordance with their convictions while their employers – the care providers (caregiver) – have responsibilities to fulfill the legal requirement to provide patients good care. LÄS MER