Sökning: "Europakonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Europakonventionen.

 1. 1. Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en konstitutionell och arbetsrättslig studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Per Larsson; Claes Sandgren; Annamaria Westregård; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; whistleblowers; freedom of speech; European Convention on Human Rights; labour law; retaliation; trade secrets; visselblåsare; yttrandefrihet; Europakonventionen; arbetsrätt; repressalier; meddelarfrihet; kritikrätt; lojalitet; företagshemligheter; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to the knowledge on the protection of employees who report or disclose wrongdoings at work. To that end, different legal rules are analysed and discussed; the conflict and interaction between constitutional, European and labour law regulation is of particular interest. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. För din och andras säkerhet Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Markus Naarttijärvi; Per Bergling; Patrik Södergren; Petter Asp; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; constitutional law; proportionality; national security; intelligence; lawful interception; signals intelligence; surveillance; security; security service; Sweden; privacy; private life; ECHR; European convention; human rights; technology; technology neutrality; prevention; constitutional rights; juridik; rättsvetenskap; proportionalitet; konstitutionell rätt; rikets säkerhet; nationell säkerhet; säkerhet; underrättelseverksamhet; signalspaning; avlyssning; övervakning; internet; säkerhetspolisen; personlig integritet; privatliv; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; teknikneutralitet; prevention; konstitutionella rättigheter; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica- tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By examining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for performing proportionality tests is identified. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet : En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Kavot Zillén; Lotta Lerwall; Elisabeth Rynning; Susanne Fransson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abort; arbetsskyldighet; diskriminering; Europadomstolen; Europakonventionen; FN; god vård; regeringsformen; religions- och samvetsfrihet; rätten till hälsa; samvetsgrundad vägran; samvetsklausul; Svenska kyrkan; vårdvägran; värnpliktsvägran; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : The dissertation investigates health care professionals’ freedom of religion and belief. The overarching aim is to examine the rights or freedoms of health care personnel to work in accordance with their convictions while their employers – the care providers (caregiver) – have responsibilities to fulfill the legal requirement to provide patients good care. LÄS MER

 5. 5. Den reglerade invandringen och barnets bästa Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Louise Dane; Anna Kaldal; Jane Reichel; Rebecca Thorburn Stern; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; utlänningslagen; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER