Sökning: "försäkringsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet försäkringsbolag.

 1. 1. Marknadsorientering i tjänsteföretag : en studie av försäkringsbolag

  Författare :Jan-Erik Jaensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; market orientation; the marketing concept; service marketing; insurance companies; market information; strategy; organizational change; support system; customer meeting; marknadsföring; försäkringsbolag; Sverige; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The background to this thesis is found in the growing importance of the marketing concept. The concept has been used frequently in articles in the past few years, in spite of lack of consensus about what it is. LÄS MER

 2. 2. Internationalisering av svenska försäkringsbolag : Drivkrafter, organisering och utveckling 1855-1913

  Författare :Mikael Lönnborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Internationalisation; Insurance firms; Reinsurance; Degree of Internationalisation; Internationalisation Theory; Institutional Economic Theory; Path Dependence; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History; Internationalisering; försäkringsbolag; internationaliseringsteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the driving forces behind the organising and development of Swedish insurance firms business abroad. It contains an investigation of all insurance branches with interests in the international insurance market (except marine insurance companies). LÄS MER

 3. 3. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 4. 4. The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups : On the Tension Between Regulatory Law and Company Law

  Författare :Britta Behrendt Jonsson; Jan Kellgren; Herbert Jacobson; Jens Gal; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Solvency II; insurance group; group SCR; solo SCR; own funds; hierarchy of norms; group supervision; Insurance Business Act; consolidation method; limited liability; German company law; Swedish company law; Limited Liability Put Option; Solvens II; försäkringsgrupp; gruppbaserat solvenskapitalkrav; egna medel; normhierarki; grupptillsyn; FRL; konsolideringsmetod; aktieägares ansvarsbegränsning; tysk bolagsrätt; svensk bolagsrätt; svensk associationsrätt; ömsesidiga försäkringsbolag; hybridbolag;

  Sammanfattning : Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal framework. Insurance undertakings that are part of an insurance group must be sufficiently capitalized both at company level and at group level. LÄS MER

 5. 5. Från projektorganisation till förvaltningsorganisation : en studie av överlämningsarenan

  Författare :Ann-Margreth Hammar; Karin Axelsson; Ulf Melin; Malin Nordström; Lars Lychnell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IT-system; informationssystem; styrning; teambaserade organisatio-ner; utvecklingsprojekt; systemutveckling; systemförvaltning; överlämning; överfö-ring; interaktion;

  Sammanfattning : IT-system är idag vanligt förekommande i de flesta typer av  organisationer och är ofta en förutsättning för anställda när de utför sina arbetsuppgifter. IT-systemen kan även vara en förutsättning för automatisering av en organisations verksam-hets- och produktionsprocesser. LÄS MER