Sökning: "Jan-Erik Jaensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan-Erik Jaensson.

  1. 1. Marknadsorientering i tjänsteföretag en studie av försäkringsbolag

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Jan-Erik Jaensson; Umeå universitet.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; market orientation; the marketing concept; service marketing; insurance companies; market information; strategy; organizational change; support system; customer meeting; marknadsföring; försäkringsbolag; Sverige; företagsekonomi; Business Studies;

    Sammanfattning : The background to this thesis is found in the growing importance of the marketing concept. The concept has been used frequently in articles in the past few years, in spite of lack of consensus about what it is. LÄS MER