Sökning: "gruppbaserat solvenskapitalkrav"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gruppbaserat solvenskapitalkrav.

  1. 1. The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups : On the Tension Between Regulatory Law and Company Law

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Britta Behrendt Jonsson; Jan Kellgren; Herbert Jacobson; Jens Gal; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Solvency II; insurance group; group SCR; solo SCR; own funds; hierarchy of norms; group supervision; Insurance Business Act; consolidation method; limited liability; German company law; Swedish company law; Limited Liability Put Option; Solvens II; försäkringsgrupp; gruppbaserat solvenskapitalkrav; egna medel; normhierarki; grupptillsyn; FRL; konsolideringsmetod; aktieägares ansvarsbegränsning; tysk bolagsrätt; svensk bolagsrätt; svensk associationsrätt; ömsesidiga försäkringsbolag; hybridbolag;

    Sammanfattning : Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal framework. Insurance undertakings that are part of an insurance group must be sufficiently capitalized both at company level and at group level. LÄS MER