Sökning: "classroom interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden classroom interaction.

 1. 1. Classroom interaction : a study of pedagogical roles in the teaching process

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Christina Gustafsson; [1977]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Approaching classroom interaction dialogically studies of everyday encounters in a 'bilingual' secondary school

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Oliver St John; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; dialogism; conversation analysis; interillumination; addressivity; counter word; languaging; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis approaches classroom interaction in association with Bakhtin and conversation analysis (CA). The four studies presented in this thesis seek to highlight different aspects of classroom interactional encounters between the students and teachers of a secondary school class. LÄS MER

 3. 3. Designs for Learning in an Extended Digital Environment Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Susanne Kjällander; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; learning; meaning-making; digital learning resources; Social Science; school; classroom; pupils; teachers; didactic design; digital interface; assessment; designs for learning; multimodality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis studies designs for learning in the extended digital interface in the Social Science classroom. The aim is to describe and analyse how pupils interact, make meaning and learn while deploying digital learning resources. Together with the thesis a multimodal design theoretical perspective on learning has developed: Designs for Learning. LÄS MER

 4. 4. Child–Robot Interaction in Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Sofia Serholt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; child–robot interaction; education; robotics; ethics; responsible research and innovation; stakeholders;

  Sammanfattning : Advances in the field of robotics in recent years have enabled the deployment of robots in a multitude of settings, and it is predicted that this will continue to increase, leading to a profound impact on society in the future. This thesis takes its starting point in educational robots; specifically the kind of robots that are designed to interact socially with children. LÄS MER

 5. 5. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER