Sökning: "SOCIAL SCIENCES Statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 618 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Statistics.

 1. 1. Exploring patterns of empirical networks

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University, Department of Physics

  Författare :Luis E C Rocha; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complex systems; complex networks; network analysis; empirical networks; air transportation; consumer complaints; information technology; sexual contacts; epidemics; vaccination; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Statistical physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Statistisk fysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; fysik; Physics; Statistics; statistik; Epidemiology; epidemiologi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : We are constantly struggling to understand how nature works, trying to identify recurrent events and looking for analogies and relations between objects or individuals. Knowing patterns of behavior is powerful and fundamental for survival of any species. LÄS MER

 2. 2. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Francis Lee; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 3. 3. Commercialization of nature through tourism

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lusine Margaryan; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nature-based tourism; commercialization; operational setting; servicescape;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to developing knowledge on the commercialization of natural resources through tourism. This is achieved by means of understanding the main avenues through which natural resources are commercialized, and analyzing the operational setting of tourism firms. LÄS MER

 4. 4. Group supervision in nursing care : a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research

  Författare :Barbro Arvidsson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; phenomenography; nursing care; professional competence; Pedagogy and didactics; Group supervision; psychiatric nurse; intervention study; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och självsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga mäns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. LÄS MER