Sökning: "Lars Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Lars Dahlgren.

 1. 1. Att uppmärksamma det väsentliga : Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

  Författare :Karin Stolpe; Lars Ove Dahlgren; Lars-Erik Björklund; Lars Mouwitz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att belysa lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap. Jag fokuserar på tre olika förmågor som är centrala för lärare, nämligen lärares professionella seende, deras automatiska agerande samt deras förmåga att berätta narrativ. LÄS MER

 2. 2. Defining Integrated Science Education and Putting It to Test

  Författare :Maria Åström; Karl-Göran Karlsson; Lars Ove Dahlgren; Ulf P. Lundgren; Lars Owe Dahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; international studies; PISA; curriculum integration; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is made up by four studies, on the comprehensive theme of integrated and subjectspecific science education in Swedish compulsory school. A literature study on the matter is followed by an expert survey, then a case study and ending with two analyses of students’ science results from PISA 2003 and PISA 2006. LÄS MER

 3. 3. Annius Viterbiensis specimine academico leviter adumbratus, et consent. ampliss. Facult. Phil. in Academ. Upsaliensi, sub prsidio ... Laurentii Arrhenii ... publico bonor. examini modeste submissus a Johanne Dahlgren, Dali-Wermelando. in audit. Gustav. maj. d. 30 Junii anno MDCCXXVII

  Författare :Lars Arrhenius; Johannes Dahlgren; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annius av Viterbo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Historiam concilii Chalcedonensis levi penicillo adumbratam, ex consensu & approbatione ampliss. Facult. Philos. in Regia Acad. Upsal. sub præsidio ... Laurentii Arrhenii ... publice examinandam sistit Sven Dahlgren, W. Gothus. in aud. Gust. maj. ad diem 31. Octob. a. MDCCXXVII

  Författare :Lars Arrhenius; Sven Dahlgren; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER