Sökning: "Lars Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Lars Dahlgren.

 1. 1. Att uppmärksamma det väsentliga : Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

  Författare :Karin Stolpe; Lars Ove Dahlgren; Lars-Erik Björklund; Lars Mouwitz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att belysa lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap. Jag fokuserar på tre olika förmågor som är centrala för lärare, nämligen lärares professionella seende, deras automatiska agerande samt deras förmåga att berätta narrativ. LÄS MER

 2. 2. Annius Viterbiensis specimine academico leviter adumbratus, et consent. ampliss. Facult. Phil. in Academ. Upsaliensi, sub pr�sidio ... Laurentii Arrhenii ... publico bonor. examini modeste submissus a Johanne Dahlgren, Dali�-Wermelando. in audit. Gustav. maj. d. 30 Junii anno MDCCXXVII

  Författare :Lars Arrhenius; Johannes Dahlgren; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annius av Viterbo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Historiam concilii Chalcedonensis levi penicillo adumbratam, ex consensu & approbatione ampliss. Facult. Philos. in Regia Acad. Upsal. sub præsidio ... Laurentii Arrhenii ... publice examinandam sistit Sven Dahlgren, W. Gothus. in aud. Gust. maj. ad diem 31. Octob. a. MDCCXXVII

  Författare :Lars Arrhenius; Sven Dahlgren; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER

 5. 5. Att leva i två världar : hälsoaspekter bland renskötande samer

  Författare :Laila Daerga; Klas-Göran Sahlén; Anette Edin-Liljegren; Lars Dahlgren; Lars Weinehall; Ketil Lenert Hansen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Reindeer herding; Sami; reindeer husbandry; health; musculoskeletal; confidence; trust; healthcare; psychiatry; social service; work demand; psychosocial; working conditions.; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: There is a gap of knowledge of the health situation among the reindeer herding Sami in Sweden. The Swedish government has also got criticism for not taking responsibility for the Sami health. The aim of this thesis was to get more knowledge to understand the health situation of the reindeer herding Sami in Sweden. LÄS MER