Sökning: "Lars Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden Lars Dahlgren.

 1. 1. Att uppmärksamma det väsentliga : Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

  Författare :Karin Stolpe; Lars Ove Dahlgren; Lars-Erik Björklund; Lars Mouwitz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att belysa lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap. Jag fokuserar på tre olika förmågor som är centrala för lärare, nämligen lärares professionella seende, deras automatiska agerande samt deras förmåga att berätta narrativ. LÄS MER

 2. 2. Defining Integrated Science Education and Putting It to Test

  Författare :Maria Åström; Karl-Göran Karlsson; Lars Ove Dahlgren; Ulf P. Lundgren; Lars Owe Dahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; international studies; PISA; curriculum integration; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is made up by four studies, on the comprehensive theme of integrated and subjectspecific science education in Swedish compulsory school. A literature study on the matter is followed by an expert survey, then a case study and ending with two analyses of students’ science results from PISA 2003 and PISA 2006. LÄS MER

 3. 3. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER

 4. 4. Att leva i två världar : hälsoaspekter bland renskötande samer

  Författare :Laila Daerga; Klas-Göran Sahlén; Anette Edin-Liljegren; Lars Dahlgren; Lars Weinehall; Ketil Lenert Hansen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Reindeer herding; Sami; reindeer husbandry; health; musculoskeletal; confidence; trust; healthcare; psychiatry; social service; work demand; psychosocial; working conditions.; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: There is a gap of knowledge of the health situation among the reindeer herding Sami in Sweden. The Swedish government has also got criticism for not taking responsibility for the Sami health. The aim of this thesis was to get more knowledge to understand the health situation of the reindeer herding Sami in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER