Sökning: "Peter Fredman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Peter Fredman.

 1. 1. Environmental valuation and policy : applications in the management of endangered species, recreation, and tourism

  Detta är en avhandling från Umeå : Swedish Univ. of Agricultural Sciences

  Författare :Peter Fredman; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Lena Petersson Forsberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor recreation; public interest; friluftsliv; allmänt intresse; planeringslagstiftning; fysisk planering; naturturism; allmänintresse; intresseavvägning;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Nature Tourism and the Nature of Tourists’ Cooperative Behavior : Recreation Conflicts, Conditional Cooperation and the Public Good Problem

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Heldt; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; field experiment; conditional cooperation; Allemansrätten; tourism development; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of five essays.Essay I (with David Vail) explains why neither Maine, USA's comparatively laissez faire economic and land use institutions nor Dalarna, Sweden's more heavily regulated economy seems well designed to make tourism a powerful economic development engine. LÄS MER