Sökning: "svenskt teckenspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden svenskt teckenspråk.

 1. 1. Avbildande verbkonstruktioner i svenskt teckenspråk : Handformskategorier inom "Cut and Break"-domänen

  Författare :Pia Simper-Allen; Brita Bergman; Johanna Mesch; Rolf Piene Halvorsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sign Language; teckenspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Cut and Break"-beskrivningar i svenskt teckenspråk : Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner

  Författare :Pia Simper-Allen; Brita Bergman; Johanna Mesch; Ritva Takkinen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Sign Language; cut and break events; depicting verb constructions; sign language acquisition; handshape categories; Real Space blending; resultative complements; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Previous studies on children’s acquisition of depicting verbs in signed languages have chiefly studied the use of classifiers in verbs of motion and location, particularly the order in which the different classes of handshape are acquired. The age of the children in these studies have ranged from age three to thirteen, and an important finding has been that classifier constructions are not fully acquired until early adolescence. LÄS MER

 3. 3. Signs of Acquiring Bimodal Bilingualism Differently : A Longitudinal Case Study of Mediating a Deaf and a Hearing Twin in a Deaf Family

  Författare :Emelie Cramér-Wolrath; Lise Roll-Pettersson; Eva Heimdahl-Mattson; Carin Roos; Marilyn Sass-Lehrer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bimodal bilingual acquisition; Swedish Sign Language; spoken Swedish; case study; longitudinal; sociocultural; mediation; interactional; twins; different hearing statuses; cochlear implant; tillägnande av bimodal bilingualitet; tvåspråkighet; svenskt teckenspråk; talad svenska; fallstudie; longitudinell; sociokulturell; mediering; interaktion; tvilling; hörselstatus; cochlea implantat; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation based on a case study explores the acquisition and the guidance of Swedish Sign Language and spoken Swedish over a span of seven years. Interactions between a pair of fraternal twins, one deaf and one hearing, and their Deaf[1] family were video-observed within the home setting. LÄS MER

 4. 4. Tecken av betydelse : En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Författare :Camilla Lindahl; Bengt-Olov Molander; Inger Lindberg; Anders Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER

 5. 5. VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET? : Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap

  Författare :Karin Allard; Ulrika Tornberg; Bengt-Olov Molander; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human rights perspective; plurilingualism; Swedish Sign Language; practises of communication; performativity; ethnography; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. LÄS MER