Sökning: "Marléne Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Marléne Johansson.

 1. 1. Technology, Language and Thought : Extensions of Meaning in the English Lexicon

  Författare :Marlene Johansson Falck; Ulf Magnusson; Dirk Geeraerts; Marlene Johansson Falck; Institutionen för språk och kultur Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cognitive linguistics; cognitive tools; language; English; sense development; meaning extension; thought; metaphors; metonymies; scaffoldings; entrenchment; technology; electricity; steam engines; motor vehicles; roads; ways; Languages and linguistics; Språkvetenskap; English; engelska; Engelska med didaktiskt inriktning; English; Specialization in Didactics;

  Sammanfattning : In this thesis, the relationship between technological innovation and the development of language and thought is analysed. For this purpose, three different fields of technology are investigated: 1) the steam engine, 2) electricity, and 3) motor vehicles, roads and ways. LÄS MER

 2. 2. Försörjningskedjans dynamik : en studie av småföretag i överlappande nätverk

  Författare :Marlene Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är skapa förståelse för hur små företag positionerat i överlappningen mellan olika nätverksstrukturer kan balansera och dra nytta att sin position. Studien behandlar två typer av nätverksstrukturer, dels den hierarkiska försörjningskedjan, dels det strategiska, multilaterala nätverket. LÄS MER

 3. 3. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap : Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 4. 4. The balancing act : Cooperating with competitors

  Författare :Marlene Johansson; Maria Bengtsson; Jessica Eriksson; Anders Pehrsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Coopetition, the strategy by which companies cooperate and compete simultaneously in their business relationships, has received increasing attention from scholars and practitioners the last decade. Despite the recognized importance for firms to develop strategies to manage coopetitive relationships, the ways in which firms cope with strategic dilemmas in coopetition has not been sufficiently researched. LÄS MER

 5. 5. ”Det här är ju dött tåg liksom…” : en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER