Sökning: "Uppdragsarkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Uppdragsarkeologi.

 1. 1. Att skapa ett kulturarv

  Författare :Vivian Smits; Cornelius Holtorf; Ola W. Jensen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural heritage; contract archaeology; museum collection; material culture; selection; cultural heritage paradox; kulturarv; uppdragsarkeologi; samling; källmaterial; gallring; urval; kulturarvsparadox; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Det övergripande målet för detta arbete ligger i att utveckla samarbetet mellan aktörerna i det uppdragsarkeologiska verksamhetsfältet, i syfte att optimera urvalet och användningen av de ting som genereras och blir till ett kulturarv. Tyngdpunkten i licentiatuppsatsen ligger på de processer och strukturer som ligger till grund för formering av samlingarna och genom vilka det arkeologiska källmaterialet får en ny identitet som musealt kulturarv. LÄS MER

 2. 2. Stadsarkeologi, Förmedling och Skolan : Bortom historieämnets horisont

  Författare :Ivonne Dutra Leivas; Anders Högberg; Anita Synnestvedt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Contract archaeology; urban archaeology; public archaeology; outreach; educational programs; school education; historical consciousness; didactics; archaeo-didactics.; Uppdragsarkeologi; stadsarkeologi; publik arkeologi; förmedling; skolprogram; skolan; historiemedvetande; didaktik; arkeodidaktik; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The title of this licentiate thesis is: Urban contract archaeology, public outreach and schools. Beyond the horizons of history teaching.  The aim of my licentiate thesis is to investigate how educational programs for schools are implemented within the framework of contract archaeology. LÄS MER

 3. 3. Medeltider : samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 4. 4. Det digitala uppdraget : Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle

  Författare :Fredrik Gunnarsson; Bodil Petersson; Isto Huvila; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Contract Archaeology; Digital Practice; Digital Archaeology; Digital Knowledge Production; Knowledge Development; Science and Technology Studies; Arkeologi; uppdragsarkeologi; digital praktik; digital arkeologi; digital kunskapsproduktion; kunskapsutveckling; Science and Technology Studies; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The aim of this work is to shed new light on the conditions under which knowledgeproduction in Swedish contract archaeology is realised, within a digitalised system.The purpose is to build a platform to further develop the system, with the aim ofmaking contract archaeology more relevant for society. LÄS MER

 5. 5. Contract Archaeology and Sustainable Development : Between Policy and Practice

  Författare :Ulrika Söderström; Anders Högberg; Anna Källén; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Contract Archaeology; Sustainable Development; Heritage; Heritage Management; Urban Planning; Policy; Sweden; Kalmar; Uppdragsarkeologi; Arkeologi; Hållbar utveckling; Hållbarhet; Kulturarv; Tillämpat kulturarv; Stadsplanering; Kalmar; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The aim of my PhD work is to study how heritage and archaeological knowledge can be applied in practice to meet the aims of Agenda 2030, in particular goal no.11 Sustainable cities and communities. This licentiate thesis serves to provide a foundation for this research. LÄS MER