Sökning: "Personnel resources"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden Personnel resources.

 1. 1. Challenges in prehospital emergency care : patient, spouse and personnel perspectives

  Författare :Kerstin Forslund; Venke Sørlie; Margareta Ehnfors; Margareta Gustafsson; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; challenge; prehospital; emergency; care; patient; spouse; personnel; chain; acute chest pain; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care (PEC) with the emergency call to the Emergency Medical Dispatch (EMD) centre is an essential part of the health-care system. It is important to obtain knowledge about the links in the PEC chain from the perspectives of those providing the service and those receiving it. LÄS MER

 2. 2. Key Features for Successful Swedish Primary Diabetes Care – Reality or Fiction? : Nationwide studies of longitudinal follow-up, HbA1c levels and all-cause mortality in an organizational context

  Författare :Rebecka Husdal; Andreas Rosenblad; Janeth Leksell; Eva Thors Adolfsson; Olov Rolandsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Epidemiology; Organization; Personnel resources; Primary health-care; Type 2 diabetes mellitus;

  Sammanfattning : Aims To extend knowledge about the changes in Swedish primary diabetes care from 2006 to 2013 and investigate associations of personnel resources, organizational features and quality-of-work conditions of primary health-care centres (PHCCs) with individual HbA1c levels and all-cause mortality in people with type 2 diabetes mellitus (T2DM).Methods Information about organizational features, personnel resources and quality-of-work conditions were collected from responses of PHCC managers to the Swedish National Survey of the Quality and Organisation of Diabetes Care in Primary HealthCare (Swed-QOP) questionnaire. LÄS MER

 3. 3. First line supervision : Intermediate position, divided loyalty, and strategies of action in three organizations

  Författare :Elvi Richard; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; separated management; conscious management; divided loyalty; actors; resources; management strategies; autonomy; social rule systems; historical tradition; buffer; intermediate position; First-line manager; supervisor; reluctant management.; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation concerns supervisors, i.e. first line mangers, in three different organizations within the public sector - a Samhall sheltered employment workshop, a municipality home-help service and a hospital clinic. LÄS MER

 4. 4. Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in residential care of older people

  Författare :Johan Åhlin; Gunilla Stranberg; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Healtcare personnel; stress of conscience; burnout; social support; guidelines; downsizing; reorganisation; care of older people.; vårdpersonal; samvetsstress; utbrändhet; socialt stöd; riktlinjer; nedskärningar; omorganisering; äldreomsorg.; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background This thesis was part of the research programme ‘Stress of Conscience and Burnout among Healthcare Personnel in Elderly Care’ at Umeå University. Relationships have been found between stress of conscience, perception of conscience, burnout, and social support. LÄS MER

 5. 5. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård : Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Författare :Niklas Hansen; Magnus Sverke; Stephan Baraldi; Petra Lindfors; Annika Härenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER