Sökning: "företagssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet företagssociologi.

 1. 1. Diagnosing burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden

  Detta är en avhandling från Social Anthropology

  Författare :Torbjörn Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; sociology of enterprise; Sociology of labour; Sociologi; Sociology; Unhappy person; Transient phenomenon; Anthropology at home; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om skapandet, användningen och avfärdandet av ett socialt begrepp ? utbrändhet. Avhandlingen är ett försök att förklara den komplexa interaktionen mellan individers handlande och deras sociala miljö samt hur detta producerar ett transient fenomen ? utbrändhetsdiagnosen (en ny olycklig människotyp). LÄS MER

 2. 2. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

  Författare :Rolf Granér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bland patrullerande poliser undersöka förekomst och karaktär av en yrkeskultur, som går utöver eller står i motsättning till polisens officiellt sanktionerade samhällsmandat bl.a. LÄS MER

 3. 3. Symbolisk organisering : En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Bengt-Åke Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; change; Organizational design; symbolism; rhetoric; management of meaning; organizational culture; information; flow-oriented work-organizations.; processes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular AbstractI den här avhandlingen behandlas dels hur själva organiseringens processer kan gestalta sig, dels innehållet i några av de studerade processerna. Det empiriska materialet i studien har hämtats från fyra industriföretag som alla under 1990-talets första år genomförde försök att utveckla en mera processorienterad arbetsorganisation. LÄS MER

 4. 4. Aktiveringspolitikens Janusansikte - en studie av differentiering, inklusion och marginalisering

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Agneta Hedblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; labour market; activation policy; inclusion; marginalisation; immigrant women; immigrant men; local administration; diffentiation patterns; discourse; race; gender; muslim women; sociology of enterprise; Sociology of labour; national insurance; Social problems and welfare; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgår från den förändring som ägt rum i Europa det senaste decenniet, med skiftet från ”welfare” till ”workfare” eller aktiveringspolitik. Vissa forskare hävdar att denna politik är den enda möjligheten till inklusion i arbetsmarknaden, för dem som är exkluderade. LÄS MER

 5. 5. Caring and relations. On emotional interaction in home help

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bengt Ingvad; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; psychological constructions; handling of conflicts; subordination; adaptation; interdependence; care-giving work; home help services; social acts; expectations; self; interpersonal relations; emotional interaction; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad händer i samspelet mellan vårdbiträden i hemtjänsten och äldre människor de hjälper? Hur förhåller man sig till varandras förväntningar på relationen? Vilken inverkan har den äldres familj och vårdbiträdets arbetsgrupp på den äldres och vårdbiträdets relation? Detta är centrala frågor i denna avhandling, som handlar om omsorgssituationen i hemtjänsttagarens hem utifrån socialpsykologisk teoribildning. Den omsorg hemtjänsten står för spelar en viktig roll för de äldre när det gäller att kunna leva ett gott liv i hemmet om de drabbas av sjukdom eller skröplighet. LÄS MER