Sökning: "Margareta Ehnfors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margareta Ehnfors.

  1. 1. Quality of care from a nursing perspective : methodological considerations and development of a model for nursing documentation

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Margareta Ehnfors; Uppsala universitet.; [1993]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER