Sökning: "Fokusgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade ordet Fokusgrupper.

 1. 1. Climate change frames and frame formation : An analysis of climate change communication in the Swedish agricultural sector

  Författare :Therese Asplund; Victoria Wibeck; Mattias Hjerpe; Knut H. Sørensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Climate change communication; frame analysis; Swedish agriculture; farm magazines; focus groups; Klimatförändringar; kommunikation; frame analys; Svenskt lantbruk; lantbrukstidningar; fokusgrupper;

  Sammanfattning : While previous research into understandings of climate change has usually examined general public perceptions and mainstream media representations, this thesis offers an audience-specific departure point by analysing climate change frames and frame formation in Swedish agriculture. The empirical material consists of Swedish farm magazines’ reporting on climate change, as well as eight focus group discussions among Swedish farmers on the topic of climate change and climate change information. LÄS MER

 2. 2. Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 3. 3. "Det borde vara att folket bestämmer" : en studie av ungdomars föreställningar om demokrati

  Författare :Cecilia [ Arensmeier ] Eriksson; Anna G. Jónasdóttir; Gullan Gidlund; Ann-Dorte Christensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratic theory; conceptions of democracy; democratic opinions; youth; citizens; political socialisation; school and democracy; focus groups; demokrati; demokratiteori; föreställningar om demokrati; demokratiuppfattningar; ungdomar; medborgare; politisk socialisation; skola och demokrati; fokusgrupper; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study primarily investigates the conceptions of democracy held by young Swedes: What conceptions can be found? How are these conceptions similar to and different from each other? My main intention is to present nuanced pictures of different ways of viewing and of arguing for and against democracy. Some attention is also paid to possible differences between different youth groups, in terms of age, gender, and socioeconomic background. LÄS MER

 4. 4. Teknik eller inte? : Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar

  Författare :Jan Grenholm; Edvard Nordlander; Håkan Löfgren; Per Gyberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknik; intresse; attityd; flickor; gymnasieskola; fokusgrupper; Grounded Theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till gymnasieskolan.Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. LÄS MER

 5. 5. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet : överväganden kring en deliberativ didaktik

  Författare :Kent Larsson; Tomas Englund; Per Gerrevall; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; deliberative communication; classroom climate; morality of recognition; reflexive cooperation; student participation; deliberative didactics; Dewey; pragmatism; focus groups; deliberativa samtal; klassrumsklimat; elevers delaktighet; samhällskunskap; deliberativ didaktik; pragmatism; fokusgrupper; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study learning through deliberative dialogue, the social climate of the classroom, and certain aspects of student participation in civic education in upper secondary schools, as well as aspects of deliberative didactics. It takes its theoretical point of departure in John Dewey’s texts on democracy and education. LÄS MER