Sökning: "omorientering"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet omorientering.

 1. 1. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helene Johansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljö eller lärandemiljö? : om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Eve Mandre; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clinical psychology; autismspektrumstörningar; Autism; Asperger syndrom; design; pedagogik; psykiatri; psykiatrisk behandling; rehabiliteringsteknik; Psychiatry; rättspsykiatri; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : The research field of the thesis is clinical adult psychiatry and it focuses on the treatment of patients with autism spectrum disorders. Before the publication of DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in 1994 intellectually high-functioning patients with autism have not been included in diagnostic manuals and received appropriate treatment in adult psychiatry. LÄS MER

 3. 3. Models of porous, elastic and rigid materials in moving fluids

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ugis Lacis; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fluid-structure-interaction; flow control; passive appendages; homogenization; poroelastic coatings; separated flows; surface-fluid interface; fluid-struktur-interaktion; flödeskontroll; passiva utväxter; homogenisering; ytbeläggning; separerade strömning; ytbeläggning-strömning gränssnitt; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Tails, fins, scales, and surface coatings are used by organisms for various tasks, including locomotion. Since millions of years of evolution have passed, we expect that the design of surface structures is optimal for the tasks of the organism. These structures serve as an inspiration in this thesis to identify new mechanisms for flow control. LÄS MER

 4. 4. Hållbart förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team Möjligheter och utmaningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Marianne Sirkka; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Hälso-och sjukvården (HoS) har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Förbättringsarbeten pågår för att uppnå bästa möjliga HoS men kunskapen om hur hållbara förbättringar uppnås är fortfarande begränsad. LÄS MER