Sökning: "homogenisering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet homogenisering.

 1. 1. Models of porous, elastic and rigid materials in moving fluids

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ugis Lacis; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fluid-structure-interaction; flow control; passive appendages; homogenization; poroelastic coatings; separated flows; surface-fluid interface; fluid-struktur-interaktion; flödeskontroll; passiva utväxter; homogenisering; ytbeläggning; separerade strömning; ytbeläggning-strömning gränssnitt; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Tails, fins, scales, and surface coatings are used by organisms for various tasks, including locomotion. Since millions of years of evolution have passed, we expect that the design of surface structures is optimal for the tasks of the organism. These structures serve as an inspiration in this thesis to identify new mechanisms for flow control. LÄS MER

 2. 2. Manufacturing and Characterization of Cellulose Nanofibers

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carl Moser; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose; Nanofibers; Characterization; Homogenization; Endoglucanase; TEMPO; Specific surface area; Atomic force microscopy; Cellulosa; Nanofibrer; Karakterisering; Homogenisering; Endoglukanas; TEMPO; Specifik ytarea; Atomkraftmikroskopi; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : The usage of wood has been a dominant driving force during the evolution of the human species. It allowed us to cook food, build tools, put roofs over our head and explore the world. The fibers making up the tree has been the most important way to store and transmit knowledge in the form of paper for centuries. LÄS MER

 3. 3. Homogenization of some problems in hydrodynamic lubrication involving rough boundaries

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :John Fabricius; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; partial differential equations; calculus of variations; homogenization theory; tribology; hydrodynamic lubrication; thin film flows; Reynolds equation; surface roughness; Weyl decomposition; Matematik; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to the study of some homogenization problems with applications in lubrication theory. It consists of an introduction, five research papers (I–V) and a complementary appendix.Homogenization is a mathematical theory for studying differential equations with rapidly oscillating coefficients. LÄS MER

 4. 4. Direkt demokratins svårigheter: En studie av den tyska Graswurzelrörelsen och dess organisation Graswurzelrevolution, Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen (FöGA) [The Difficulties of Direct Democracy: A Study of the German Graswurzel Movement and its Organisation Graswurzelrevolution Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen (FöGA)]

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Stellan Vinthagen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ickevåldsrörelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera svårigheterna i att tillämpa direktdemokratiska strukturer i en organisation. Klarar fallexemplet, den tyska anarkistiska och pacifistiska organisationen Graswurzelrevolution, av att tillämpa sina radikaldemokratiska principer under tiden 1972 till 1996? Jag har genomfört studien med hjälp av litteraturstudier, deltagande observation, arkivstudier och intervjuer och speciellt intresserat mig för organisationens formella respektive informella makt- och konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Cellulose Nanofibril Networks and Composites Preparation, Structure and Properties

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Marielle Henriksson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cellulose nanocomposites; microfibrillated cellulose; nanofibrils; biofibers; mechanical properties; deformation mechanisms; molar mass; endoglucanase; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Träbaserade cellulosananofibriller är intressanta som förstärkande fas i polymera nanokompositer; detta främst på grund av den kristallina cellulosans höga styvhet och på grund av nanofibrillernas förmåga att bilda nätverk. Cellulosananofibriller kan användas i form av mikrokristallin cellulosa, MCC, som har lågt längd/diameter förhållande, eller i form av mikrofibrillerad cellulosa, MFC, med högt längd/diameter förhållande. LÄS MER