Sökning: "Helene Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Helene Johansson.

 1. 1. The role of fibroblast growth factor 19 in human liver

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

  Författare :Heléne Johansson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Bile acids are synthesized in the liver and are essential for intestinal absorption of lipids. Bile acid homeostasis is crucial and if not maintained, bile acids can accumulate to toxic levels and cause severe damage to the liver. LÄS MER

 2. 2. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helene Johansson; Lars Weinehall; Maria Emmelin; Lena Lundström; Charlie Eriksson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 3. 3. MRSA and other resistant bacteria : prevalence, patient and staff experiences, wounds and infection control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Helene Andersson; Bjöörn Fossum; Christina Lindholm; Mats Kalin; Eva Johansson; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRSA; VRE; ESBL; Colonization; Infection control; Wound; Patient experiences; Staff experiences; Nursing care; Qualitative interview; Qualitative content analysis;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance has become a major and serious global problem in healthcare. Limited treatment options for infections caused by these organisms can lead to increased morbidity and mortality. LÄS MER

 4. 4. Towards a framework to understand mental and cognitive accessibility in a digital context

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Stefan Johansson; Jan Gulliksen; Ann Lantz; Helene Petrie; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Accessibility; cognitive; mental; disability; design; universal design; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : This digitalization has in many ways contributed to greater inclusion but access to the digital community is not evenly distributed in the population, and we can see that groups of citizens do not feel involved in the transition to a digitalized society, or are not involved as much as they would actually like.The purpose of this thesis is to discuss how designers and developers to a greater extent can be able to take account of accessibility requirements for people with mental and cognitive impairments. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares val av undervisningsinnehåll En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

  Författare :Marie-Helene Zimmerman Nilsson; Bengt Olsson; Airi Rovio-Johansson; Sture Brändström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; music education; upper secondary school; music didactics; variation theory; music teaching; teaching ensemble; teaching music theory; choice of teaching content; learning object;

  Sammanfattning : The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied. LÄS MER