Sökning: "Helene Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helene Johansson.

  1. 1. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Helene Johansson; Umeå universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

    Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER