Hållbart förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team : Möjligheter och utmaningar

Sammanfattning: Hälso-och sjukvården (HoS) har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Förbättringsarbeten pågår för att uppnå bästa möjliga HoS men kunskapen om hur hållbara förbättringar uppnås är fortfarande begränsad. Det övergripande syftet med denna avhandling var att bidra till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar vid långsiktigt förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team. Avhandlingens fyra delarbeten baseras på studier av långsiktiga förbättringsarbeten vid två olika enheter. Studie I syftade till att beskriva utvecklingen av ett långsiktigt förbättringsarbete som baserades på en arbetsterapeutisk praxis modell, Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Data utgjordes av olika typer av dokument (435sidor) från 2001-2013 som var relaterade till förbättringsarbetet och analyserades med mönsterjämförelser (pattern matching). I Studie II var syftet attutforska arbetsterapeuters erfarenheter av ett långsiktigt förbättringsarbete. Data utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 19 arbetsterapeuter i tre fokusgrupper år 2006 och uppföljande fokusgruppsintervjuer år 2011. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studie III syftade till att identifiera stödjande och hindrande element vid långsiktigt förbättringsarbete med stöd av det implementeringsteoretiska ramverket, Promotion Action on Research Implementation in Health Services (PARiSH). Data från fokusgruppintervjuer analyserades först med manifest innehållsanalys med ramverket som raster och vidare med en latent innehållsanalys. Studie IV syftade till att utforska ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av att implementera en teamorienterad och evidensbaserad behandlingsmodell Mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Data utgjordes av återkommande fokusgruppsintervjuer som analyserades med en metod för jämförelseav kvalitativ data, inspirerad av Grounded Theory. Resultatet av studie I visar på sju olika faser i det långsiktiga förbättringsarbetet. Faserna representerar tre huvudmönster i processen och beskriver olika tillvägagångssätt för omorientering, etablering och långsiktig hållbarhet. I studie II beskrivs det långsiktiga förbättringsarbetet som en resa mot en hållbar ochevidensbaserad praktik. Resultatet visar på en förändringsresa med tre sammanflätade perspektiv; 1) omvandla tankar och handlingar genom återkommande kollegial reflektion, 2) hantera den upplevda dubbelheten av förändring, 3) utveckla en ömsesidigt professionell kultur. I studie III framkommer att samtliga element i ramverket PARiSH (evidens, kontext och facilitering) hade övervägande höga värden vilket indikerar en lyckad implementering. Vidare framkommer att den nya professionsinriktade kunskapen ansågs ha hög evidens. Den starka kollegiala kulturenvärderades högt och underlättade fortsatt förbättringsarbete trots olika utmaningar och stressmoment över tid. Resultatet av Studie IV beskriver implementeringen av den evidensbaserade och teamorienterade modellen, MBT som en interdisciplinär process med teoretiska, praktiska, emotionella och reflekterande komponenter. Det interprofessionella teamarbetet identifierades som en drivkraft för hållbar implementering och den reflekterande komponenten framstod som avgörande för utvecklingen av det interdisciplinära teamarbetet. Avhandlingen som helhet visar att hållbart förbättringsarbete inom arbetsterapi och team förutsätter a) ett reflekterande kollegialt förhållningssätt som ökar förmågan att hantera utmaningar i förbättringsarbetet, b) en i vardagsarbetet integrerad struktur förlångsiktigt förbättringsarbete med regelbunden avsatt tid och allokeradfaciliteringsfunktion, c) rutiner för att kontinuerligt hantera professionell kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet, d) ett strategiskt ledarskap och en gemensam kultur som håller drivkraften att förbättra levande över tid.Nyckelord: arbetsterapi, evidensbaserad praktik, hållbart förbättringsarbete,implementeringsteorier, MBT, OTIPM, PARiSH. hållbart förbättringsarbete, implementeringsteorier, MBT, OTIPM, PARiSH.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)