Sökning: "lokal demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden lokal demokrati.

 1. 1. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Granberg; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics? Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Samråd om Ostlänken : Raka spåret mot en bättre demokrati?

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Johan Wänström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consultation meetings; democracy; communication; public involvement; physical planning; railways; Samråd; demokrati; kommunikation; medborgarinflytande; samhällsplanering; järnvägar; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie om planeringsprocessen för byggandet av Ostlänken. Studien beskriver och analyserar förutsättningarna för medborgarna att utöva kommunikativ demokratisk påverkan på planeringsprocessen under samrådsmöten. LÄS MER

 3. 3. Med livet på schemat : : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Camilla Löf; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; hälsa; livskunskap; värdegrund; kritisk diskursanalys; barndsomssociologi; etnografi; skola; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; Humanities Social Sciences; life competence education; barndomssociologi; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER

 4. 4. Förankring och Dialog Kraftspelet mellan planering och demokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Juan Velásquez A.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anchorage; dialog; Action theories; planning; situated knowledge; postcolonial theory; phronesis; system-world; life-world; place-politics; Alby; förankring; dialog; handlingsteorier; planering; situerad kunskap; postkolonial teori; fronesis; systemvärld; livsvärld; platspolitik; Alby; Afianzamiento; dialogo; teorias de accion; planeación; conocimiento situacionado; teoria postcolonial; fronesis; mundo de la vida; mundo del sistema; politica placial; Alby; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis is a human geography study of how local planners prepared, implemented and followed up a dialogue with the inhabitants in Alby, a multicultural community. The planners based their work on the ambition that everything that is done to develop Alby should be anchored among the residents in a democratic manner. LÄS MER

 5. 5. Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elisabet Lindberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER