Sökning: "Tora Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Tora Friberg.

 1. 1. Kvinnors vardag : Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum

  Författare :Tora Friberg; Lunds universitet Geografiska institutionen; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Vardagen är historiens jäst! Detta påstående är både uppfordrande och insiktsfullt. Det säger att vardagen är oundviklig. Precis som tillsatsen av jäst är en nödvändighet för att degen skall omvandlas till bröd är vardagen en nödvändighet i den historiska processen. Det är genom vardagen historien skapas och den berör oss alla. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. Självständighetens livsform(er) och småföretagande : tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Författare :Tuula Bergqvist; Jan Ch Karlsson; Tora Friberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the realist life mode analysis, especially the independent life mode, and the empirical field of entrepreneurship – running a small firm. The aim is to broaden the general understanding for entrepreneurship to include non-capitalistic rationality through application and development of realist life mode analysis. LÄS MER

 4. 4. Den verkliga staden? : Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter

  Författare :Mats Brusman; Tora Friberg; Lars Kvarnström; Ola Wetterberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Town planning; place; transport; mindscapes; local identity; Stadsplanering; trafik; plats; mobilitet; mindscapes; lokal identitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation studies how city planning is affected by notions on urbanity and ideas of the value of local places. Empirically, the dissertation deals with the development of the city of Norrköping in the 1990’s and the early 2000’s. LÄS MER

 5. 5. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER