Sökning: "Martin Hugo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Hugo.

  1. 1. Liv och lärande i gymnasieskolan En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program

    Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Martin Hugo; Högskolan i Jönköping.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Upper secondary school; Pupils; Teachers; Slow learners; Phenomenology; Education; Gymnasieskolan; Elever med ofullständiga betyg; Individuella programmet; Fenomenologi; Livsvärlden; Deltagande observation; Pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå och beskriva sju elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid tillsammans. Målet är att kunna utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska kunna möta behovet hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. LÄS MER