Sökning: "encyklopedier"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet encyklopedier.

 1. 1. Frihetens rike : Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Författare :Arwid Lund; Eva Hemmungs Wirtén; Isto Huvila; Simon Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 2. 2. Konst i omlopp : mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

  Författare :Sonya Petersson; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Marta Edling; Katja Tollmar Grillner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art; fine arts; concepts; definitions; media culture; intermediality; cultural consumption; cultural market; class; press; encyclopaedias; prints; exhibitions; auctions; aesthetics; perception; pleasure; entertainment; knowledge; luxury; body and soul; konst; sköna konster; begrepp; definitioner; mediekultur; intermedialitet; kulturkonsumtion; kulturmarknad; klass; press; encyklopedier; grafik; utställningar; auktioner; estetik; perception; behag; nöje; kunskap; lyx; kropp och själ; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore how art was mediated and given meaning in the environment of an urban media culture in Stockholm during the second part of the 18th century. It comprises studies of how art was distributed on the market, how it was discussed in the press and how it was exhibited in public. LÄS MER

 3. 3. Publika informationstjänster : en studie av den elektroniska encyklopedins bruksegenskaper

  Författare :Lars Hult; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Samhället använder idag i allt större omfattning IT-baserade tjänster för olika typer av kommunikation och informationssökning med Internet som bärare. Det publika bruket av Internettjänster skiljer sig från traditionella verksamhetssystem, vilket påverkar inslagen i designprocessen i avgörande grad. LÄS MER