Publika informationstjänster : en studie av den elektroniska encyklopedins bruksegenskaper

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Lars Hult; Linköping.; Linköping.; [2003]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning: Samhället använder idag i allt större omfattning IT-baserade tjänster för olika typer av kommunikation och informationssökning med Internet som bärare. Det publika bruket av Internettjänster skiljer sig från traditionella verksamhetssystem, vilket påverkar inslagen i designprocessen i avgörande grad. I avhandlingen behandlas uppgiften att utveckla en bruksorienterad egenskapsrepertoar som stöd för designarbete. En utgångspunkt för arbetet har varit upplevda problem i praktiken med exempelvis ensidig funktionsorienterad kravställning och svårigheter att rikta designarbetet för utveckling av publika IT-produkter. Metodmässigt bygger forskningen på en kombination av teoriutveckling, explorativ systemutveckling och empiriska observationer, varvid utveckling och användning av en encyklopedisk informationstjänst har valts som tillämpningsområde. Avhandlingens empiriska del baseras på en fallstudie som har genomförts under tre år inriktad mot att designa, analysera och beskriva utvecklingen av Nationalencyklopedins Internettjänst och bruksvärdet för dess intressenter. Studien som är artefakt- och designorienterad har grundats i genrebegreppet vilket använts som ett bruksorienterat perspektiv för att beskriva artefaktens bruksegenskaper. Arbetet har genomförts inom en kvalitativ forskningsansats som bland annat inkluderat prototyputveckling, produktutvärdering och bruksstudier i hemmiljö. Det huvudsakliga kunskapsbidraget i avhandlingen utgörs dels av en genrebeskrivning av den Internetbaserade encyklopedin, dels den konkreta egenskapsrepertoar kopplad till bruksvärden för Internetbaserade encyklopedier som identifierats inom studien. Utöver detta framhåller studien en teoretisk referensram som ansats för genrebeskrivning av publika IT-artefakter. Det empiriska materialet påvisar främst ickefunktionella inslag som grund för intressenternas upplevda bruksvärden. Bruksvärden som skiljer sig från funktionella krav avseende upplevelsen i bruk formuleras som exempelvis aktualitet, auktoritet, integritet, närhet, precision, sökbarhet, tillgänglighet, totalitet och trovärdighet. Tilllämpning av dessa egenskaper inom nuvarande produktutveckling ger nya möjligheter som del i kravställning för designarbete och stöd för kommunikation inom designgrupp och med underleverantörer.  

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.