Sökning: "tävling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet tävling.

 1. 1. Frihetens rike : Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Författare :Arwid Lund; Eva Hemmungs Wirtén; Isto Huvila; Simon Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 2. 2. Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet : om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen

  Författare :Krister Hertting; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis is about voluntary leadership in football for children, how the leadership is manifested, and how the leaders are constituted by this leadership. The aim is to describe, interpret and gain an understanding of football as an informal learning environment and the shape this leadership takes in practical activities. LÄS MER

 3. 3. Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Torun Mattsson; Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); []
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; bodying; expressive dance; meaning-making; pedagogical intervention; Physical Education; practical epistemology analysis; transaction;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i skolämnet idrott och hälsa. Avhandlingen tar avstamp i pragmatismen och genom Deweys transaktionella perspektiv studeras lärares undervisning, elevers lärprocesser och expressiv dans som undervisningsinnehåll i en sammanhållen helhet. LÄS MER

 4. 4. Measurements of Respiratory Carbon Dioxide

  Författare :Mia Folke; Ylva Bäcklund; Olof Lindahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; Elektronik;

  Sammanfattning : Koldioxid är en central parameter för metabolismen i alla levande varelser. Hos människan regleras koldioxidhalten främst genom andningen. Därför är det viktigt att kunna mäta och övervaka koldioxidhalten i fysiologiska applikationer så väl inom sportmedicin som inom vården, till exempel på intensivvårdsavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Genomic Organization and Capsid Architecture of Ljungan Virus : a Novel Member of the Picornaviridae

  Författare :Susanne Johansson; Michael Lindberg; Einar Everitt; Tapani Hovi; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Virology; Virologi; Virologi; Virology;

  Sammanfattning : Ljungan virus är ett virus som isolerades i Sverige i mitten på nittiotalet. Under perioden 1989-1992 avled flera svenska elitorienterare plötsligt i hjärtmuskelinflammation. Man misstänkte att orienterarna kunde ha utsatts för en vektorburen infektion eftersom de exponeras för djur som finns i skog och mark under träning och tävling. LÄS MER