Sökning: "tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 237 avhandlingar innehållade ordet tillverkning.

 1. 1. Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft : en studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar

  Författare :Lars-Erik Borgegård; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Tjära; tillverkning; historia; Sverige; Västerbotten; 1800-talet; handel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Multifunctional composite materials : Design, manufacture and experimental characterisation

  Författare :Tony Carlson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Polymera konstruktionsmaterial; Polymeric Composite Materials;

  Sammanfattning : The use of lightweight materials in structural applications is ever increasing. Today, lightweight engineering materials are needed to realise greener, safer and more competitive products. LÄS MER

 3. 3. Processförbättring vid tillverkning av konstruktionskeramer

  Författare :Rickard Garvare; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : This thesis is about implementing Design of Experiments in enterprises manufacturing high performance ceramics. The manufacturing of ceramics is a complex process which involves problems with variation in product properties and in process performance. Every system in operation generates information that can be used to improve it. LÄS MER

 4. 4. Energy Management for Improved Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry : Success Factors for Strengthening Drivers and Overcoming Barriers

  Författare :Akvile Lawrence; Magnus Karlsson; Patrik Thollander; Lars J. Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy management; barriers; drivers; energy efficiency; pulp and paper industry; industry; energiledning; drivkrafter; hinder; framgångsfaktorer; energieffektivitet; SEC; specifik energi; industri; massa; papper; energiintensiv; tillverkning;

  Sammanfattning : Industrial energy efficiency improves the profit and competitive advantage of companies. The pulp and paper industry (PPI)being one of the five most energy-intensive industries uses 5.6% of global industrial energy, according to the InternationalEnergy Agency. LÄS MER

 5. 5. Frihetens rike : Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Författare :Arwid Lund; Eva Hemmungs Wirtén; Isto Huvila; Simon Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER